• düğün salonu
  • elit
  • uğur lisesi
  • Başarıkavramı
  • ayakkabıcı

Dünya imtihanı

  • 01 Haziran 2012 15:51
  • A
  • A
 

İnsan, Yüce Allah’ın her şeyi emrine verdiği en değerli ve en mükemmel varlığıdır. En değerli varlık olması, bütün nimetlerin emrine amade kılınması nedeniyle insana bir takım sorumluluklar ve yükümlülükler verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”[1] buyrulması insanın bir amaç için yaratıldığının en bariz delilidir.

 Değerli Mü’minler!

  “Hakikaten iman edip de iyi amellerde bulunanlara gelince; onların konakları Firdevs Cennetleridir”.[2] İnsan bu ve benzeri ayetlerin manalarını tefekkür ederek konuk olacağı yer için hazırlık yapmalıdır. Çünkü o, amelleriyle yükselmeye kabiliyetli olduğu kadar kötülüklere de eğilimlidir. İnsan bu dünyaya ömür denen süreyle sınırlı olarak geldiğini bilmeli, yaratanını tanımalı ve ona karşı kulluk görevlerini yerine getirmelidir.

       Allah’ın verdiği akıl gücünü kullanarak kâinatta mevcut olan her şeyin kendi emrine sunulmuş olduğunu kavramalı ve onlardan faydalanmalıdır. Ailesine, milletine ve bütün insanlara karşı sorumluluklarını bilmeli, çalışmalarını ve davranışlarını bu sorumlulukların bilinciyle düzenlemeli, ailesinin geçimi, çocukların eğitim ve terbiyesini, peygamberimizin şu hadis- i şerifi doğrultusunda vermelidir. “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmuş olamaz”[3]

   Muhterem Müslümanlar!

       Dinimiz, insanın hayatını düzenlerken bir taraftan dünyaya, diğer taraftan ahirete yönelik tavsiyelerde bulunur. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyuruyor. “Allah’ın sana verdiği nimetlerle bu dünyayı iste, ahiretten de nasibini unutma. Allah’ın sana ihsanda bulunduğu gibi sende başkalarına ihsan et” .[4] Görülüyor ki Ahiret imtihanını kazanma dünyada kazançlı işler yapmaya bağlıdır. Bu manada dünya, ahiretin tarlasıdır. Burada ekilenler, orada biçilecektir. Nitekim her şey dünyada kazanılır veya kaybedilir. Allah’ın rızasına ve cennete kavuşmak dünyada yapılan iyiliklerin, güzel işlerin karşılığıdır. Cehennem yani Allah’ın gazabı ise yine dünyada yapılan kötülüklerin, çirkin davranışların bir neticesidir.

Yüce Mevla’mız cümlemizi bu bilinçle asıl imtihanı kazanan kullarından eylesin.


 
Geli bawermendan
İnsan. Lewra ku xweda her tışt, jér amade kıriye  u dı xızmeta wi de musexxer kıriye,zatı ki pır bı qimete.  u jı ber ku xweda, nimeté pır kırıne nesibé insani, xweda baré mesuliyeté, lı ser mılé insan kıriye. Dı qur ana pirozde waha té gotın[[ma qey insan,guman dıké ku bé hesap u bé xwedi bé berdan}}
        Bawermendén héja
      Disa xweda dıbéjé,[bı rasti jı bona wané ku bawerkırıne, u karé aşiti kırıne,bıhışta fırdews  é var u cihé wane}insan,gava ku dı maana van ayeta de bı fıkıré, wé cih u waré mıhvantiya xwe yi axreté  hazır u amade bıké,

    Lewra insan,bı emelé xweyi baş, qabılé péşketıné ye  u bı emelé xerab ji, qabılé paşketıné ye.lewra umré insan dı vé dunya hande, pır kıné. Lewra gerek insan,   xweda é xwe nas bıké u  wezifa xwe lı hember xweda  bı cih biné,

     Lewra insan,gerek aqılé ku xweda daye wi bı kar biné, u bı zani bé ku xweda hemu tışt amade kıriye jı xızmeta wire u daye bın emré wi u jı bo istifada wi re hazır kıriye.

Bawermend no…

     Gerek mırov, mesuliyet u wezifa  xweyi insani, lı hember aile u lı  hember mılleté xwe u lı hember  hemu insana bı cih biné, u kar u xebatén xwe, lı gor  vé mesuliyeté eyar bı ke u bı cih biné.

    Lewra kes u mırov mesule,jı xwedi kırın u terbiya  kırına zarok u aila xwe lı gor şireté péxemberé xweda bıké. Dı hedisa péxember de waha té gotın[tu miras u mal u dan,wek wé terbiya spehi ku bav bıdé ewladé xwe, spehitır nine}

 Bawermendén héja..

     Diné meyi piroz,jı mırov duxwazé ku mırov xwedi derkevé lı dunya u axreta xwe  u herduka bı hevre bı meşiné, dı qurana pirozde waha té gotın[bı wan imkanaté ku Yezdan dane te, axreta xwe ji bıxwaz u nesibé xweji, jı dunya é jı bir neke, u bé çawa  xweda daye te, tu ji qenciyé bık e.}

     Jı vé ayeté  hat fehm kırın ku bı dest xıstına axreté gırédaye bı qezenc kırına imtihana  dunya é ve ye. Lewra, dunya zeviya axreté ye,çandıniya dunya é, paleya axreté ye. Lewra hemu hedef u meqsed lı dunya é, tén bı dest xıstın u qezenc kırın.

Lewra  rıza a xweda u cenneta xweda,mukafata xebata dunya é ne. u cehennema xweda ji, muqabılé emelé  dunya é, é xerabe.

       Xwedayé mezın.bı rehm u kerema  xwe bı mer bıké.    Amin.